» Reklama

ModiFace.pl - gabinety kosmetyczne, chirurgia plastyczna, odmładzanie

UltraShape

Usuwanie tłuszczu "w przerwie na lunch"

UltraShape

Zabieg UltraShape przeprowadzany jest bez konieczności znieczulenia. Sprawia to, że możliwe jest wykonanie tego zabiegu w warunkach ambulatoryjnych. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Wynikiem, jest selektywne rozpuszczanie (lysis) tłuszczu, poprzez uszkadzanie błon komórkowych komórek tłuszczowych, bez niszczenia otaczających struktur, takich jak: skóra, naczynia krwionośne i nerwy obwodowe. Usuwanie tłuszczu odbywa się za pomocą procesów fizjologicznych, tzn. układu limfatycznego, układu krwionośnego i systemu immunologicznego: trójglicerydy z uszkodzonych komórek tłuszczowych są uwalniane do płynu śródmiąższowego (interstitial fluid), gdzie są stopniowo transportowane poprzez system limfatyczny oraz krwionośny do wątroby. W wątrobie, są one utylizowane poprzez fizjologiczne procesy metaboliczne. Proces ten trwa od kilku godzin do kilku dni. Możliwości organizmu do usuwania cząsteczek trójglicerydów są dużo większe niż ilość trójglicerydów, która jest uwalniana w wyniku zabiegu. Resztki ze zniszczonych komórek usuwane są za pomocą normalnych procesów zapalnych, takich jak np. fagocytoza. Obydwa produkty przenoszone są bezpiecznie przez krew.

UltraShape - nawigacja video

Zabieg UltraShape trwa średnio od 1 do 2 godzin. Jest kierowany przez nawigacyjny system video - nieodłączną cechę urządzenia Contour 1. System nawigacyjny śledzi w czasie rzeczywistym i synchronizuje pozycję ciała pacjenta z pozycją, w której należy wykonać kolejny impuls, zgodnie z ustaloną wcześniej trasą aplikatora. Interfejs operatora wyświetlany jest na ekranie LCD.

Podczas zabiegu pacjentowi może towarzyszyć minimalny dyskomfort lub zupełny brak niewygody. Zaraz po zabiegu pacjent wraca do normalnych zajęć.

Spektakularne, widoczne gołym okiem efekty

UltraShape - pomiar ze stałym naprężeniem

Około 8 dni po wykonaniu zabiegu widać efekty w postaci zmniejszenia obwodu ciała w miejscach poddanych zabiegowi.

Na zdjęciu obiektywny pomiar przy użyciu miary o stałym naprężeniu.

Co się dzieje z tłuszczem po zabiegu
z wykorzystaniem urządzenia UltraShape ?

Tłuszcz jest naturalną i bardzo efektywną formą przechowywania nadmiaru energii, ze względu na niewielką zajmowaną ilość miejsca oraz niewielkie wymagania, co do ilości wody w trakcie przechowywania. Rysunek 1 pokazuje typowy preparat histopatologiczny ludzkich komórek tłuszczowych. To, co jest widoczne jako puste przestrzenie, jest w rzeczywistości komórką wypełnioną tłuszczem. Do 75% objętości komórki tłuszczowej zajęte jest tym, co nazywamy tłuszczem (trójglicerydy).

typowe komórki tłuszczowe

Rysunek 1: Typowe komórki tłuszczowe (Hematoxylin-Eosin staining)

Gdy oddziaływujemy na tkankę tłuszczową aparatem UltraShape, na określony obszar w warstwie tłuszczowej kierowana jest zogniskowana wiązka ultradźwięków. Fale ultradźwiękowe powodują mechaniczne rozerwanie błon komórek tłuszczowych, zachowując naczynia krwionośne, obwodowe nerwy czuciowe i tkankę łączną. Ponieważ efekt jest skupiony na określonej głębokości, nie są uszkadzane warstwy skóry położone powyżej. Rysunki 2 i 3 prezentują preparaty histopatologiczne po zabiegu UltraShape i pokazują widoczne rozróżnienie pomiędzy obszarem uszkodzonego tłuszczu, oraz nietkniętym obszarem otaczających tkanek tłuszczowych, tkanki łącznej, naczyń krwionośnych i skóry. Najczęściej zadawane pytanie brzmi: co dzieje się z tłuszczem poprzednio zawartym w komórkach tłuszczowych, po przerwaniu ich błony komórkowej? Niniejsza publikacja skupia się na opisaniu mechanizmów absorpcji tłuszczu po zabiegu aparatem UltraShape.

rozerwane komórki tłuszczowe po zabiegu UltraShape - powiększenie x 50

Rysunek 2: Histopatologiczny preparat natychmiast po zabiegu UltraShape (Hematoxylin-Eosin staining, x50). Obraz pokazuje rozerwane komórki tłuszczowe bez uszkodzenia sąsiadujących naczyń krwionośnych.

rozerwane komórki tłuszczowe po zabiegu UltraShape - powiększenie x 25

Rysunek 3: Histopatologiczny preparat natychmiast po zabiegu UltraShape (Hematoxylin-Eosin staining, x25). Należy zwrócić uwagę na komórki tłuszczowe (puste obszary) i nietkniętą skórę i tkankę łączną

MECHANIZM USUWANIA TŁUSZCZU

Tłuszcz wewnątrz komórek tłuszczowych występuje w formie trójglicerydów. Cząsteczka trójglicerydu składa się z trzech kwasów tłuszczowych dołączonych do glicerolu (gliceryny). Gdy komórka tłuszczowa zostanie zniszczona, trójglicerydy uwalniane są do płynu międzykomórkowego (śródmiąższowego). Obecność dużych ilości trójglicerydów w przedziale płynu śródmiąższowego, nie ma odniesienia do warunków naturalnych. Gdy trójglicerydy są poza komórką tłuszczową, zwykle upakowane są w cząsteczki lipoprotein – kombinację apolipoprotein oraz lipidów, cholesterolu, trójglicerydów i estrów cholesterolu. Cząsteczki cholesterolu i trójglicerydów, nierozpuszczalnych w wodzie, prowadzone są w oparty na wodzie systemie krążenia i przestrzeniach śródmiąższowych, przez szereg procesów metabolicznych. W czasie transportu przez naczynia i przestrzenie międzykomórkowe, trójglicerydy związane w lipoproteiny, katabolizowane są do wolnych kwasów tłuszczowych i cząsteczek glicerolu. Jest niewiele badań klinicznych oraz badań na zwierzętach, opisujących dystrybucję i czasowe przetwarzanie wolnych trójglicerydów, uwolnionych z uszkodzonych komórek tłuszczowych (adipocytów). Jedynymi podobnymi klinicznie, są przypadki uszkodzenia dużych obszarów tkanek miękkich (wypadek samochodowy, oparzenie, itp.). Prowadzone dyskusje skupiają się na przedziale śródmiąższowym (interstitial compartment) oraz metabolizmie trójglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych oraz glicerolu. Jest dobrze udokumentowane, że przedział płynu śródmiąższowego zawiera lipoproteiny, biologiczne sygnalizatory i analizatory chemiczne (analytes), które oddziaływują między sobą sobą, oraz z receptorami w błonach komórkowych i procesami (fagocytoza, itp.). Ponieważ około 42% całej wody ciała jest zawarte w przestrzeni zewnątrzkomórkowej 2, cechy kinetyczne przedziału śródmiąższowego są obecnie dobrze poznane. Czy cząsteczki trójglicerydów obecne w płynie międzykomórkowym są metabolizowane do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu? Zgodnie z literaturą, rozsądne wydaje się przyjąć, że trójglicerydy w płynie międzykomórkowym są natychmiast przetwarzane przez lipazę lipoproteinową (LPL) i enzymy związane z komórkami tłuszczowymi 3,4. Badania in vitro pokazują, że trójglicerydy w formie emulsji, a nie cząsteczek lipoprotein, są z łatwością hydrolizowane przez LPL do glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych 5,6. Glicerol jest cząsteczką rozpuszczalną w wodzie i nie wymaga nośników ani cząsteczek towarzyszących w transporcie przez płyn śródmiąższowy. Krótkotrwały wzrost stężenia glicerolu po zabiegu UltraShape wydaje się być rozsądny, ale nie został bezpośrednio zmierzony. Jednakże, śródmiąższowy poziom glicerolu podobny jest do poziomu osocza 2, a do dziś, u żadnego pacjenta, u którego przeprowadzono zabieg UltraShape, nie raportowano znaczącego klinicznie wzrostu glicerolu osocza. Można zatem ekstrapolować, że poziom śródmiąższowego glicerolu nie był również znacząco podniesiony po zabiegu UltraShape w przedziale śródmiąższowym. Wolne kwasy tłuszczowe nie łączą się łatwo z wodą i ich transport realizowany jest przez albuminy. Albuminy, obecne w płynie śródmiąższowym i układzie krążenia, mają zdolność związania 2-3 cząsteczek wolnych kwasów tłuszczowych 7. W jednej z ostatnich publikacji analizowano zachowanie się znaczonych trójglicerydów (radiolabeled) 8 po wprowadzeniu do układu krążenia 8 pacjentów. Cząstki glicerolu i kwasów tłuszczowych miały różne oznaczenia, copozwoliło na badanie kinetyki ich przetwarzania.

Ogólnoustrojowe usuwanie glicerolu i częściowe usuwanie w przedramieniu (59%), było większe niż dla oleinianu (14%). Zaobserwowano, równe poziomy ogólnoustrojowego i częściowego usuwania LPL generowanego w przedramieniu, ponownie dowodzące, że istnieje równowaga dla glicerolu pomiędzy obydwoma przedziałami płynów. Badanie to sugeruje, że wychwyt kwasów tłuszczowych przenoszonych przez LPL, jest procesem nie efektywnym, ale mięsień jest bardziej efektywny niż tkanka tłuszczowa. Wolne kwasy tłuszczowe uwolnione w trakcie zabiegu, dostarczane są w końcu do wątroby. W wątrobie, nie ma rozróżnienia pomiędzy kwasami tłuszczowymi, które pochodzą ze zniszczonych komórek ani tymi, które są odzyskane z komórek tłuszczowych ze względu na potrzeby fizjologiczne, ani tymi, które pochodzą z konsumowanych kilka godzin wcześniej posiłków. Innymi słowy, wolne kwasy tłuszczowe uwolnione w trakcie zabiegu UltraShape są przetwarzane z wykorzystaniem normalnych procesów, które natura stworzyła do transportu tłuszczu.Uproszczona ilustracja pokazuje normalny transport cholesterolu i trójglicerydów w naszym układzie krążenia. Trójglicerydy połykane są głównie podczas procesów odżywiania, i transportowane są z żołądka i jelit, z wykorzystaniem chylomikronów przez naczynia włosowate (czerwona strzałka) i limfę, gdzie duża część jest przetwarzana do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Nieprzetworzone trójglicerydy w chylomikronach przejmowane są przez wątrobę. Drugim źródłem trójglicerydów jest ich produkcja w wątrobie z nadmiarowych wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Komórki, które ostatecznie magazynują trójglicerydy jako bank energii to komórki tłuszczowe, lub w bardziej naukowy sposób – adipocyty. UltraShape (czerwony prostokąt) uszkadza komórki tłuszczowe rozrywając błonę komórkową, powodując uwolnienie trójglicerydów (zielony) z komórek. Większa część trójglicerydów jest najprawdopodobniej rozbijana na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol na błonach komórkowych komórek tłuszczowych, przez enzymy i lipazę lipoproteinową.

Wolne kwasy tłuszczowe, które są prawie nierozpuszczalne w wodzie, łączą się z albuminami i są wolno transportowane do wątroby lub innych tkanek, które ich potrzebują jako elementów budujących lub źródła energii. Glicerol jest rozpuszczalny w wodzie i bez dodatkowych mechanizmów jest transportowany do wątroby lub innych komórek, które mogą go zużyć. Wolny glicerol jest w równowadze pomiędzy przedziałem płynów śródmiąższowych, a przedziałem płynów ustrojowych (krew). Jeśli uwolnione trójglicerydy (zielone) nie zostaną przetworzone, mogą się połączyć w cząsteczki lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) znajdowane w limfie. VLDL jest następnie przetwarzany do innych klas lipoprotein (IDL, LDL) i ostatecznie transportowany do wątroby, do powtórnego przetworzenia do wolnego glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych. Wszystkie procesy przetwarzania trójglicerydów mają ogromną bezwładność i bardzo długi czas reakcji, co potwierdza 3-4 godzinne usuwanie trójglicerydów z 2000cal milkshake’a.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, uwolnione trójglicerydy lub ich pochodne, przetwarzane są przez powszechnie znane procesy metaboliczne. Żadne nie naturalne ani nowe procesy metaboliczne nie są wymagane do usunięcia uwolnionych trójglicerydów. Trójglicerydy z komórek tłuszczowych uszkodzonych aparatem UltraShape, w końcu trafiają do wątroby, gdzie są powtórnie przetwarzane do postaci odpowiadającej wymaganiom ciała ludzkiego.

Źródło :Spencer Brown, Ph.D., Director of Plastic Surgery Research, UT Southwestern Medical Center, Dallas