Ministerstwo Infrastruktury / Ministry of Infrastructure


Ministerstwo Infrastruktury jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Ministra właściwego do spraw:

1) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

2) gospodarki morskiej,

3) łączności,

4) transportu.

Zadaniem resortu jest wyznaczanie kierunków działania, a także projektowanie i ulepszanie rozwiązań o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie transportu, gospodarki morskiej, łączności, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz tworzenie podstaw legislacyjnych rozwoju tych działów.

Ministerstwo Infrastruktury jest instytucją pośredniczącą w procesie pozyskiwania i wykorzystywania środków z Unii Europejskiej na rozbudowę i rozwój infrastruktury transportowej. Program inwestycji zaplanowanych do 2013 roku (m.in. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) jest największym programem inwestycyjnym realizowanym do tej pory w Polsce.

Ministerstwo realizuje również rządowy „Program Budowy  Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012”, określający cele, zaprogramowane wydatki na drogi w poszczególnych latach oraz źródła ich finansowania. Program zawiera wykaz inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg krajowych oraz ich utrzymaniem i zarządzaniem.